top of page
Search

Pamalandong: "We have left everything and followed you.”

28th Sunday in Ordinary Time

October 10, 2021

Reading 1: Wisdom 7:7-11

Reading 2: Hebrews 4:12-13

Gospel: Mark 10:17-30


Karon amo ang ika-28 nga Domingo sa ordinaryo nga tuig kag aton man ginasaulog subong ang Indigenous People Sunday nga may temang: Dialogue, Communion and Mission with the Indigenous Peoples” kag Extreme Poverty Day.


Ang aton ebanghelyo subong halin sa ebanghelyo ni San Marcos, kapitolo 10, bersikulo 17 hasta 30.


Aton nabatian nga sang malakat na kuntani si Jesus kag ang iya mga gintutun-an, may yara sang isa ka tawo nga nagdalagan pakadto sa iya.


Kag suno pa, indi lang nga ini nagadali-dali pakadto sa kay Hesus kundi nagluhod pa gid kag dayon namangkot sa iya.


Ang iya pamangkot amo nga, “Maayo nga Manunudlo, ano bala ang himuon ko agod akon maangkon ang kabuhi nga dayon?”


Ginasiling sang pipila ka mga iskolar nga nagatuon sa sini nga teksto, nga makita naton ang "irony."


Yara si Hesus nga ang pagakadtuan amo ang Jerusalem, ang duog nga sa diin pagapatyon siya, kag yara man ang tawo nga namangkot sa iya kon paano mabuhi. Yara si Hesus nga pakadto sa Jerusalem agud igahatag ang iya kabuhi, kag yara man ang tawo nga nagapamangkot kung paano niya mabaton ang kabuhing dayon.


Bag-o lang naghambal si Hesus nga makita naton sa Marcos 8:35, “Kay ang tawo nga buot magluwas sang iya kaugalingon nga kabuhi madula niya ini, pero ang tawo nga nagahalad sang iya kabuhi tungod sa akon kag sa Maayong Balita maluwas niya ini.”


Ginapahanumduman man kita paagi sa sining ginbasa nga ebanghelyo nga ang manggad mangin upang, nangin balabag, mangin kabangdanan nga indi naton mabaton ang kabuhing dayon, ina kon ang nangin prayoridad naton, ang nangin batasan naton amo ang hala na lang pagpaningasog, pagpaningkamot nga maangkon, mabatunan ang dutan-on nga manggad o pagkabutang.


Nga ang nangin matuod o ang nangin kamatuoran na lamang amo ang dutan-on kag kalibutanon. Nan ang aton kusog, enerhiya, focus kag kabuhi, nakatuon, nakaponting na lamang sa kon paano maangkon ang dutan-on nga manggad ukon paano pa gid nga magadamo ini. Kaangay abi sang kwarta, material capital kag gahum ukon impluwensiya, social capital.


Sa ebanghelyo, gintulok ni Jesus ang tawo nga wala pulopamisok kag mahigugmaon nga ginsingganan, "Isa pa ka butang ang kinahanglan para sa imo. Lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kuwarta sa mga imol, kag magaangkon ka sang manggad didto sa langit, kag dali sunod ka sa akon."


Sang pagkabati sini sang tawo, nahulog ang iya guya, kag naglakat sia nga masinulob-on, kay madamo ang iya mga pagkabutang.


Ginapakita diri nga ang pagsunod sa kay Hesus, ang pagkahimo nga mangin disipulo niya amo ang pag-adopt, ang pag-angkon sang isa ka istilo sang kabuhi nga indi lang simple kundi nga ang tanan biyaan sa ngalan sang misyon.


Ginasiling nga ang sahi sang “poverty” nga ginapahayag sa ebanghelyo ni San Marcos amo ang “apostolic or mission oriented” nga poverty.


Gani, ano man nga manggad, pagkabutang o relasyon nga nangin pabug-at agud mahimo, matuman ang misyon kinahanglang i-give up.


Ini nagatawag sang isa ka "radical discipleship."


Siling pa ni Hesus, “Ginasiling ko sa inyo nga ang bisan sin-o nga nagabiya sang iya balay, ukon mga utod nga lalaki ukon babayi, ukon iloy, ukon amay, ukon mga kabataan, ukon mga kadutaan tungod sa akon kag sa Maayong Balita, magabaton sia sa sini nga panahon sing ginatos ka pilo: mga balay, mga utod nga lalaki ukon babayi, mga iloy, mga kabataan kag mga kadutaan, kag mga paghingabot man.”


Kag maayo man nga iupod naton sa aton pangamuyo kag pamalandong nga tuod ang mga nabaton naton - mga bugay, regalo, mga grasya nga halin sa Dios kag nagakaangay lang gid nga aton ini pasalamatan.


Pero kabay pa tani indi lang kita hasta dira sa “blessings,” nga pasalamatan ang blessings kundi madala man kita sa pagpasalamat sa tighatag, sa naghatag sang mga grasya nga amo ang Dios mismo.


Ang pinakadako, nga waay na sang maglabaw nga regalo sang Dios amo mismo ang iya anak.


Sa Juan 3:16-17, aton mabasahan, “Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang iya Anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan.”


Kag suno pa, sadto anay naghambal si San Agustin nga “the gift of God is God himself.”


Kon aton lantawon liwat ang aton ginbasa nga ebanghelyo, ang pamangkot nga makita naton indi lang ang pamangkot sang manggaranon nga tawo nga, “Ano bala ang himuon ko agod akon maangkon ang kabuhi nga dayon?"


Yara man ang pamangkot sang mga gintutun-an, "Sin-o na lang bala ang maluwas?" Pamangkot mahanungod sang kaluwasan.


Kon ang manggaranon nga tawo nga sa diin ang iya manggad ginakilala sa sinadto nga panahon nga “bugay,’ “grasya” halin sa Dios kag gani man para sa ila daw wala man gid sang rason nga indi madali para sa iya makasulod sa gingharian sa langit, ano na lang ya ang matabo sa mga pigado, sa mga imol nga daw diri pa lang wala na gani nagrasyahi?


Kay nagsabat man si Hesus nga, "Daw ano kabudlay para sa mga manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang Dios!"... "Mga anak ko, daw ano kabudlay ang pagsulod sa Ginharian sang Dios! Labi pa kabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa Ginharian sang Dios, sang sa paglapos sang isa ka kamelyo sa buho sang dagom."


Nan, ano na lang ang mga imol, ang mga pigado? "Sin-o na lang bala ang maluwas?"


Suno pa kay San Marcos, gintulok sila ni Jesus sing tadlong, kag ginsabat, "Para sa tawo indi ini mahimo, pero para sa Dios mahimo ini, kay ang tanan nga butang sarang mahimo sang Dios."


Ini nagapahanumdom man sa aton nga ang kaluwasan, grasya sang Dios kag inisyatibo ini sang Dios. Ang Dios ang nagaawhag sa aton nga magsulod sa iya gingharian.


Gani ang pagrenounce sang manggad o ano man diri sa duta nga nangin upang sa pagsulod sa gingharian indi garantiya sang kaluwasan, nagakahulugan, nga kinahanglan nga yara man ang pag-angkon kag ang pagkabuhi nga paagi lamang sa gahum sang Dios kag ang pagsalig sa iya nga kita maluwas.


Sa ebanghelyo, siling pa sang tawo, "Manunodlo, sugod sang lamharon pa ako natuman ko na ining mga kasugoan." Ang “Indi ka magpatay, indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, indi ka magpangawat, indi ka magbutig, indi ka magdaya, tahura ang imo amay kag iloy.' "


Pero para kay Hesus, indi ini paigo. Indi ini garantiya. Ang kaluwasan indi nagahulag sa “action-reward” nga transaksyon. Kundi grasya ini sang Dios para sa tanan, indi nga para lang sa pipila nga mabuot o matinumanon. Lakip ang tanan, ang mga kautoran naton nga mga lumad, gingrasyahan man sang pagpadayag sang Dios, sang iya kaluwasan.


Kon aton pamalandungan, ini nagapahanumdom man sa aton nga ang kaluwasan indi lamang hangpon o ireduce o i-equate sa paghangop sang ‘development’ nga nakaangkla sa kon ano ang “makuha,” maganansiya, o kapital nga nagaresulta sa pagkaguba sang kabuhi sang tawo upod na ang kinaiyahan kag nagapabun-ag sang “throw-away” culture.


Kaluwasan suno sa akon o sa pipila nga paino-ino, nagahulag sa dikta sang manipulasyon kag kontrol, panghulga ukon panghadlok, kag ginatanyag lamang sa pipila nga ginakilala sang sistema nga “angayan,” “mabuot” bangud kay masulundon nga wala nagakwestyon kag bulag ukon lipong sa ano man gid ang matuod.


Gani nagaawhag sang radical discipleship, reversal of values kag radical nga panglantaw. Siling pa ni Jesus, “madamo nga mga nahauna karon nga mangin-ulihi, kag mga naulihi karon nga mangin nahauna."


Kag sa aton pagsunod sa kay Kristo nga sa diin yara ang pagrenounce, paggive up sang ano man nga nagapadistract sa aton sa pagsunod sa kabubut-on sang Dios, yara si Hesus nga nagasiling, sa bersiluko 30, “Magabaton sia sa sini nga panahon sing ginatos ka pilo: mga balay, mga utod nga lalaki ukon babayi, mga iloy, mga kabataan kag mga kadutaan, kag mga paghingabot man. Kag sa palaabuton nga panahon magabaton sia sang kabuhi nga dayon.”


Lantawon ang pamilya indi lang sa punto sang parehos ang dugo nga nagalatay sa kaugatan kundi mas malapad ang pamilya sang Dios. Suno pa kay Hesus, sa Lucas 8:21, “"Ang akon iloy kag mga utod amo sila nga nagapamati sang pulong sang Dios kag nagatuman sini."


Nagapamati sang pulong sang Dios.


Nga sa aton ikaduha nga pagbasa halin sa sulat sang mga Hebreo, “Ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan, kag matalom pa sa espada nga duha sing sulab. Nagadulot ini tubtob sa gin-utlan sang kalag kag espiritu, kag sa ginkitaan sang mga lutalotahan kag utok sa tul-an. Ini nagatungkad sang mga panghunahona kag mga handom sang tagipusoon sang mga tawo.


Ang Pulong nangin tawo. Si Kristo. Ang Kaalam nga nagadala sang di masaysay nga manggad, sang kaluwasan. Nagaawhag sa kada isa sa aton sa pagsunod sa iya.


Nagapanawag, “Come, follow me,” nga suno pa ang buot silingon amo nga "Come, die with me.”1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page