top of page
Search

Pamalandong: Ang Nagpa-uraray

May 22, 2021 - Gospel Reading of the Day: John 21:20-25Kung basahon ang ebanghelyo ni San Juan ilabi na ang Juan 21:20-25, usa sa nakapahibulong kanako mao ang presensiya, ang pagkatawo niadtong tinun-ang pinangga ni Hesus.


Siya, matud pa, mao kadtong nagpa-uraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon ug nangutana kaniya, “Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo?”


Sa dihang nabanhaw ang Ginoo, siya ang kauban ni Pedro nga nagdagan padulong sa lubnganan nga asa ang kaniadtong batong giali, naligid, nawala o nahanaw na. Matud pa mingsulod si Pedro. Ang laing tinun-an sa dihang pagkakita pa lang niya nga naabli na ang lubnganan, igo na alang kaniya aron motoo siya nga nabanhaw ang Ginoo. Ug tuod man, diha sa mata sa gugma, hikit-an ang mga kamatuoran nga dili kinahanglang ikagarantiya sa ebidensiya.


Ginaingon nga sa dihang si Pedro nagluya ug sa daw nawad-an na sa paglaum kay tungod namatay man ang Ginoo ug gani man nakahukom siyang managat na lamang nga ang buot ipasabot matud pa sa ubang namalandong niini mao nga “balik sa dating gawi,” “business as usual,” “balik sa unsay naandan.” Ug sa daw halos matibuok na sa gabii nga wala sila’y kuha ug sa dihang sa kalit adunay tingog nga nagkanayon, “itaktak ang inyong pukot ngadto sa unahan,” “palawod kamo.” Si kinsa man ang unang nakaila sa Ginoo, nga si Hesus diay kadto? Walay lain kondili kadtong pinaggang tinun-an sa Ginoo. Matud pa miingon siya kung sa iningles pa, “It is the Lord.” Sa Latin “Dominus est.” Mamahimong sa uban tungod sa kakapoy, kaluya ug mga kabalaka, ang nagpakita kanila usa ka multo, apan alang niadtong nahigugma, ang Ginoo kadto! Susama sa uban gikapoy sab siya, anaa ang tawhanong pagbati sa kahingawa, apan tungod sa gahum sa gugma, mamahimong dili man maklaro dayon sa mata, apan ang tingog, paigo na. Ug dili ba sa atong kasinatian, bisan tunob pa lang sa minahal, baho ba kaha sa pinangga, paigo na nga moingon kang “siya gayod kana!” Kay ang nagpangga nakaila nga adunay anaa sa pinangga nga alang ra gayod kaniya ug iyaha ra gayod nga dili makopya sa ubang nagtakuban ni mabalhin niadtong buot moangkon.


Ang tinun-an nga gipangga ni Hesus mao sab ang tinun-an nga kauban ni Birhen Maria ug sa ubang babaye nga nakig-unong kang Hesus didto sa tiilan sa krus hangtud sa iyang kamatayon. Ug kaniya gitugyan ni Hesus ang iyang inahan. Pagtugyan sa gipakamahal ngadto sa pinangga. Sa atong kinabuhi, mahimutang lamang ang atong buot ug magmalinawon ang atong pangisip, kung ang atong gikahatagan ug bili ug gipangga, anaa sa mga kamot nga kasaligan ug nasayod tang panggaon sab, pakamahalon ang atong mga pinangga. Apan sa karon nga panahon, dili sab ikalimod nga adunay krisis sa pagsalig. Anaa ang kalisod sa pagtugyan. Mamahimong tungod kay daghan sab ang wala nakabati ug pagpangga. Sakit pamalandungon nga usahay tungod sa sobrang kalisod, kapait ug mamahimong kasinatian sa pagbudhi, anaa ang tendensiya sa hinay-hinay nga pagkahanaw kondili man pagkawala sa pagkakita ug pag-ila sa unsay maanindot ug “abundansiya.” Tungod kay tingali ang kanunayng madungog mao ang mga pulong nga “wala,” “minus,” kulang,” “krisis,” “lisod.” Busa anaa ang “impulse,” “puwersa” nga gub-on unsa mang tibuok o nindot. Kon dili man sakit sa panan-aw, mamahimong ang makita nga nindot nagapahinumdom sa sakit nga kaagi o natagamtaman. Pait sa tanang pait, kon wala ni tulo o katititing sa kaanindot ang hikit-an sa mga matang puno sa kahiubos ug kapungot.


Kahibulungan kay ang tinun-an nga gipangga ni Hesus, matud pa, walay pangalan. Ni wala gani nasulat sa ebanghelyo nga gipangga niya si Hesus, kondili siya ang gipangga ni Hesus, ang pinanggang tinun-an ni Hesus. Siya kadtong nagpa-uraray sa dughan ni Hesus nga matud pa ni Bonhoeffer ang buot ipasabot anaa siya ilalom sa pagpanalipod ni Hesus. Pagpanggang nagapanalipod. Kung pasakitan man ang pinangga, ang nagpangga, ang nagmahal andam nga maoy unang modawat sa unsa mang ipahamtang nga sakit o kadaot ngadto sa pinangga. Susama sa inahan nga kung mahimo lang akuon, angkunon niya unsa man nga balatian o sakit aduna ang iyang pinanggang anak. Susama sa amahan nga andam magbaton sa unsa mang paghukom bisan pagbilangguon aron maluwas ang pinanggang Anak.


Si Pedro giingnan ni Hesus sa maong ebanghelyo, “Sunod lamang kanako,” nga matud pa ang buot ipasabot mao nga kinahanglang hisayran ni Pedro ang iyang “position,” ang iyang “identity,” nga siya tinun-an ni Hesus, DISIPULO ni Hesus. Magsunod sa iyang magtutudlo ug dili ang mag-una ni mahimong babag sa agianan sa magtutudlo. Ang tinun-an nga gipangga ni Hesus, matud pa sa ebanghelyo, anaa sa likod, nagsunod kang Hesus. “Milingi si Pedro ug nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus” (Juan 21:20).


Dili ba tam-is pa kay sa asukal ang pagbati nga gipangga sab kita ni Hesus? Pagpanggang nagapanalipod, pagpanggang nagaila sa gahum sa sa krus. “Ang imong kasal-anan dili igong hinungdan aron ako mohunong sa pagmahal.”

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page